Deklaracja Dostępności

Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Bochni

WSTĘP:

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Bochni zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: https://www.muzycznaszkola.com/

DATY PUBLIKACJI I AKTUALIZACJI:

Data publikacji strony internetowej: 2014-09-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-10

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych.
  • Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
  • Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
  • Część zdjęć, które są jedocześnie linkami, nie posiada opisu alternatywnego.
  • Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
  • Niektóre elementy tekstowe mają zbyt mały kontrast
  • Wyłączenia:
  • Filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
  • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI I METODA OCENY DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-28

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

SKRÓTY KLAWIATUROWE

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest: Krzysztof Mieczysław Krawczyk

e-mail: psmdyrektor@muzycznaszkola.com

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: +48 14 612 32 70

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Obsługa osób niepełnosprawnych, Informacja dla osób niesłyszących i słabosłyszących

W związku z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (tj. Dz. U. 2017 poz. 1824) ZPSM w Bochni informuje, że osoby uprawnione, tj. doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, które zainteresowane są załatwieniem sprawy urzędowej w placówce, mogą skorzystać z przysługującego im uprawienia wyboru środka wspierającego komunikowanie się, tj.:

korzystania z poczty elektronicznej – psmsekretariat@muzycznaszkola.com

telefonicznie – nr 14 612 32 70

Zgodnie z art. 12 cytowanej na wstępie ustawy osoba uprawniona, jest zobowiązana zgłosić do ZPSM w Bochni chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenie należy przesłać na adres poczty elektronicznej psmsekretariat@muzycznaszkola.com w formie papierowej na adres ZPSM w Bochni lub telefonicznie (14 612 32 70).

Osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (tj. Dz.U. 2020 poz. 426) przybywające do ZPSM w Bochni w celu załatwienia spraw przyjmowane są poza kolejnością.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Do budynku Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Bochni prowadzi główne wejście znajdujące się od Placu gen. Leopolda Okulickiego, bezpośrednio przy wejściu głównym znajduje się portiernia i wejście na hol, do którego prowadzą schody. Brak jest podjazdów dla niepełnosprawnych. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.

W budynku ZPSM w Bochni na każdym poziomie (parter, 1 piętro, 2 piętro i piwnica) znajduje się korytarz.

Budynek nie posiada wind.

W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki).

Do budynku ZPSM w Bochni może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W ZPSM w Bochni nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braila ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Na terenie ZPSM w Bochni nie ma miejsc parkingowych, 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajduje się bezpośrednio przed budynkiem ZPSM w Bochni na parkingu miejskim przy placu gen Leopolda Okulickiego.

INFORMACJE DODATKOWE:

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Bochni jest w trakcie dalszego zwiększania dostępności swojej strony internetowej celem dostosowania jej do wymagań prawnych. Planowane prace powinny zostać zakończone do końca 2021 roku.