STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ZESPOŁU PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ MUZYCZNYCH w Bochni „Dla muzyki”

Plac gen. Leopolda Okulickiego 1, 32-700 Bochnia
telefon 14 612 32 70

KRS 0000360123 REGON 121276518 NIP 868 193 70 76
Nr rach. PEKAO SA 40 1240 5208 1111 0010 3535 4489

Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Bochni „Dla muzyki” rozpoczęło swoją działalność dnia 30 czerwca 2010 r.

Celem Stowarzyszenia jest:

– działalność na rzecz rozwoju Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Bochni,
– udzielanie pomocy uczniom Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Bochni,
– promowanie uczniów i nauczycieli Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Bochni oraz ich osiągnięć,
– propagowanie najbardziej wartościowych dokonań artystycznych i zawodowych uczniów oraz nauczycieli szkoły,
– wspieranie lokalnych inicjatyw społeczno-kulturalnych,
– propagowanie i podejmowanie działań w zakresie kultury i edukacji oraz dotyczących ważnych problemów społecznych,
– promocja wartościowych przedsięwzięć społeczno-kulturalnych,
– podejmowanie działań na rzecz upowszechnienia kultury muzycznej,
– popularyzowanie i upowszechnianie edukacji muzycznej,
– działalność edukacyjna na rzecz integracji europejskiej oraz promowanie idei integracji europejskiej,
– integracja środowiska kulturalnego, a w szczególności muzycznego,
– promowanie miasta i regionu,
– działalność edukacyjna i artystyczna na rzecz osób niepełnosprawnych.

Cele, o których mowa w Stowarzyszenie realizuje przez:

– organizowanie warsztatów muzycznych, szkoleń, seminariów, sesji naukowych i spotkań tematycznych związanych z celami Stowarzyszenia.
– nawiązanie kontaktów i współpracy w innymi szkołami muzycznymi.
– prowadzenie działalności oświatowej i wydawniczej.
– pozyskiwanie pomocy finansowej i rzeczowej.
– tworzenie fundacji i innych form wspierania inicjatyw, badań i prac podejmowanych dla realizacji statutowych celów stowarzyszenia.
– zajmowanie stanowiska i wyrażanie opinii w sprawach dotyczących lokalnych i ogólnokrajowych wydarzeń z życia kulturalnego i społecznego.
– doradztwo, pośrednictwo i pomoc w nawiązywaniu kontaktów.
– współpracę z innymi organizacjami i stowarzyszeniami w kraju i zagranicą, których cele są zbliżone do celów Stowarzyszenia.
– inspirowanie i patronowanie wszelkim przedsięwzięciom realizującym cele zbliżone do celów Stowarzyszenia.

*******

Informacja o otrzymanych darowiznach w roku 2020 zgodnie z art 18 ust 1e pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
1) Suma darowizn otrzymanych od osób fizycznych: 35 920,00 zł (trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia zł 00/100).
2) Suma darowizn otrzymanych od osób prawnych: brak.
Darowizny z pkt 1 zostały przeznaczone na cele zgodnie z kierunkami:
a) Nauka, edukacja, oświata i wychowanie,
b) Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji.

opublikowano 24 czerwca 2021 roku przez Krzysztof Krawczyk

*******

Informacja o otrzymanych darowiznach w roku 2021 zgodnie z art 18 ust 1e pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
1) Suma darowizn otrzymanych od osób fizycznych: 37 335,00 zł (trzydzieści siedem tysięcy trzysta trzydzieści pięć zł 00/100).
2) Suma darowizn otrzymanych od osób prawnych: brak.
Darowizny z pkt 1 zostały przeznaczone na cele zgodnie z kierunkami:
a) Nauka, edukacja, oświata i wychowanie,
b) Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji.

opublikowano 28 marca 2022 roku przez Krzysztof Krawczyk